Second hand-butikernas dilemma kan lösas!

Lästid: 3-5 minuter
Kategorier: Politik
shutterstock_231224575

I ett pressmeddelande förra veckan lyckas Skatteverket hälla bensin på en redan eldfängd fråga. Ideella secondhand-butiker drabbas av tunga momskrav, vilket framgår av mängder av inlägg de senaste dagarna. Det Skatteverket nu gör är enbart att ge dessa butiker en hård klapp på axeln och säga till dem: ”Är försäljningen momspliktig så måste momsen betalas”.

Finns det någon annan som tror att Myrorna, Erikshjälpen eller andra secondhand-butiker inte skulle fullgöra sina skyldigheter? Företrädare för dessa organisationer framhåller enbart, att med momskrav av detta slag kan de tvingas avveckla verksamheten.

Jag tycker mig se en lösning. Varför drabbas ideella butiker och inte kommersiella? Låt mig förklara.

Vanliga butiker i alla branscher får vid sin momsredovisning dra av den moms de har betalat vid inköp av varorna. För handel med begagnade bilar, vintagekläder, antika möbler och andra begagnade varor i kommersiella butiker finns en elegant lösning benämnd VMB – VinstMarginalBeskattning. Bilhallen betalar bara 25 % moms på mellanskillnaden mellan det pris du betalar som kund av en begagnad bil och det pris bilhallen betalade vid sitt inköp.

Vilken är skillnaden för ideella butiker?
Erikshjälpen, Myrorna och andra får gåvor från främst privatpersoner. Då finns det inte något inköpspris. Konsekvensen blir att de ideella krafter som borde gynnas i stället missgynnas i momssammanhang. De måste betala 25 % moms på hela försäljningspriset, vilket kan innebära slutet på vällovlig verksamhet. Egentligen är det en dubbel beskattning. De privatpersoner som ursprungligen köpte kläderna, möblerna etc. fick betala moms på sina förvärv.

Låt mig ta ett exempel.
Vi antar, att en privatperson är trött på sin gamla päls, som vid en omsorgsfull värdering i butiken kan värderas till 1000 kr och butiken räknar med att kunna sälja den för 2000 kr. För den kommersiella secondhand-butiken blir det moms 20 % på mellanskillnaden, dvs. 200 kr. För den ideella secondhand-butiken som har fått en motsvarande päls i gåva blir momsen 20 % på 2000 kr, dvs 400 kr, då den inte får göra något avdrag för pälsens värde, när den skänktes.

Grundproblemet uppstod vid Sveriges inträde i EU. Momsreglerna är samordnade och dess direktiv ger inte utrymme för särregler för ideella föreningar och trossamfund. Sverige har sedan länge haft ett undantag från mervärdesbeskattning för dessa.

Frågan om momsbeskattning av den svenska ideella sektorn har föranlett åtskilliga initiativ och skriftväxling mellan främst EU-kommissionen och Sverige. Svenska finansministrar alltifrån Bosse Ringholm till Anders Borg har i Bryssel försökt uppnå ändringar av EU:s regler för en bättre anpassning till vår omfattande föreningsverksamhet.

EU-rätten har mängder av undantag från skatteplikt för exempelvis kulturell verksamhet, idrott m.m., men det finns ingen motsvarighet till det svenska generella undantaget från skattebelastning för ideella föreningar och trossamfund.

Osäkerheten för secondhand-butiker utlöstes av ett ställningstagande från Skatteverket den 17 september förra året. Samma dag publicerade samma Skatteverk ett ställningstagande om inkomstbeskattning. I det sammanhanget klargör Skatteverket, att föreningens eller trossamfundet enbart ska inkomstbeskattas för skillnaden mellan secondhand-butikens försäljningspris och värdet av gåvan.

I och med att det finns klara principer för redovisning av värdet av skänkta varor accepterade för inkomstbeskattningen, finns det ingen saklig grund att särbehandla moms. Jag är medveten om konflikten mellan Sverige och EU om momsbeskattning av ideella föreningar och trossamfund, men jag tror att följande förslag skulle gynna även den konflikten.

Mitt förslag är att samma principer som är godkända före inkomstskatten ska gälla även vid momsbeskattningen. Moms bör endast tas ut på skillnaden mellan secondhand-butikens försäljningspris och värdet av gåvan!

 

Lämna en kommentar

 • Olof Brunninge

  Mycket intressant inlägg!

  Men hur bestämmer man värdet på den skänkta varan? Det mest rättvisande vore ju marknadsvärdet tycker jag och det borde vara samma som försäljningspriset. Då blir skillnaden mellan försäljningspris och värde alltid 0 och vare sig inkomstskatt eller moms behöver betalas. Kan man resonera så eller tänker jag fel?

  • Björn Westberg

   Din fråga är berättigad – liksom mitt svar.

   Skatteverket har i sitt Ställningstagande ”Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?” 2014-09-17 möjliggjort en lösning så att ideella föreningar inte ska behöva betala inkomstskatt för gåvans värde vid gåvotidpunkten, men Skatteverket har fullständigt bortsett från den stora belastning som momsbeläggning med 25 % vid vidareförsäljning av den skänkta varan. utgör.

   Lösningen innebär: ”Gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund … i form av tillgångar som ska säljas vidare av föreningen (lagertillgångar) ska redovisningsmässigt och skattemässigt värderas till vid förvärvstidpunkten. Med nettoförsäljningsvärdet menas försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade försäljnings- och hanteringskostnader och med beaktande av inkurans. Med hanteringskostnad menas de kostnader föreningen har för att hantera gåvan innan den blir säljbar, t.ex. kostnader för insamling, sortering och tvätt av skänkta kläder. Försäljningskostnader är kostnader som har samband med själva försäljningen. Föreningen kan lämpligen utgå ifrån en schablonmässigt bestämd kostnad för försäljning och hantering t.ex. efter en norm som bestämts av branschsammanslutning eller centralorganisation.”

   Enligt min bedömning skulle motsvarande värde kunna tillämpas vid mervärdesbeskattningen. Därmed skulle momsen vid vidareförsäljning enbart belasta bruttomarginalen, dvs. försäljningspriset från secondhand-butiken efter avdrag för nettoförsäljningsvärdet
   .