Är Jönköping bäst på generationsskiften?

Lästid: 6-10 minuter
Kategorier: CeFEO

Att bli påmind om sin egen dödlighet kanske inte är det mest angenäma en företagare kan tänka sig. Emellertid är det oundvikligt att vi någon gång måste lämna jordelivet och företagsrådgivare står enade i rekommendationen att processen för att överlämna företaget till nya krafter bör påbörjas i ett så tidigt skeende som möjligt. Vikten att planera generationsskiften i tid har ofta poängterats. Samtidigt visar en ny studie från organisationen Företagarna att få ägarledare planerar tillräckligt inför ett ägar- eller generationsskifte, trots att så många som 17 procent av dem redan passerat pensionsåldern.[1]En av åtgärderna som organisationen lyfter fram för att förbättra situationen vid företagsöverlåtelser är att underlätta för alternativa finansieringslösningar.[2]Även om det finns undantag så är det många gånger behövligt, t.ex. av försörjnings- eller skatteskäl, att den äldre generation får en kompensation för aktierna i bolaget som ligger nära deras marknadsvärde. 

Ett sätt att finansiera generationsskiftet är att den yngre generationen lånar kapital ut bolaget till betalningen av aktierna. I vanliga fall får ett aktiebolag inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att hos Skatteverket söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden, vilket idag regleras i 21 kap. 8 § aktiebolagslagen. I förarbetena till lagen framhålls särskilt generationsskiften, som vid tiden för reglernas införande fortfarande belastades av arvs- och gåvoskatt, som situationer som motiverar dispens. Ett undantagslöst låneförbud bedömdes nämligen kunna leda till att företaget måste säljas för att arvingarna ska kunna betala arvsskatten.

I en nypublicerad studie har vi studerat myndighetens samtliga dispensbeslut från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden mellan åren 2013–2017[3] . De absolut flesta dispensärendena handlar om just generationsskiften i ägarledda aktiebolag. Dessa skiften sker vanligen genom att den äldre generationens holdingbolag överlåter aktier i ett verksamhetsbolag till ett nyskapat holdingbolag som ägs av den yngre generationen.

Av dispensbesluten framgår bland annat att aktiebolag från vissa län ansöker om dispens från låneförbuden mer frekvent än andra. De län som är överrepresenterade är Stockholms, Jönköpings, Västra Götalands och Skåne län. Från resterande delar av landet har endast 1–4 ansökningar per län inkommit och i fem län saknas helt sökandebolag. Snedfördelningen över landet tydliggörs än mer om antalet ansökningar ställs mot det totala antalet aktiebolag i respektive län.

Län Antal dispens-beslut år 2013-2017Procentuell andel av samtliga dispensbeslut Antal aktiebolag per län i genomsnitt år 2013-2017[4]Procentuell andel av Sveriges aktiebolag[5]Ägarledare över 65 år, år 2017[6]
Blekinge län11,0 %5 0431,0 %17 % 
Dalarnas län00,0 %11 5672,3 %19 %
Gotlands län11,0 %2 8410,6 %18 %
Gävleborgs län 43,9 %10 7392,1 %17 %
Hallands län22,0 %16 1153,2 %18 %
Jämtlands län00,0 %6 5351,3 %17 %
Jönköpings län2221,6 %15 6213,1 %19 %
Kalmar län00,0 %9 3741,9 %20 %
Kronobergs län11,0 %7 7741,5 %22 %
Norrbottens län11,0 %9 6601,9 %16 %
Skåne län1514,7 %61 50012,2 %19 %
Stockholms län2726,5 %170 72633,8 %15 %
Södermanlands län11,0 %10 6822,1 %19 %
Uppsala län32,9 %15 0163,0 %17 %
Värmlands län 11,0 %11 3992,6 %20 %
Västerbottens län00,0 %11 4662,3 %17 %
Västernorrlands län00,0 %9 1281,8 %19 %
Västmanlands län43,9 %10 1452,0 %16 %
Västra Götalands län1312,7 %82 42616,3 %17 %
Örebro län22,0 %10 7882,1 %18 %
Östergötlands län43,9 %17 1253,4 %17 %

Tabellen visar bl.a. att från Jönköpings län, som endast innehaft 3,1 procent av landets totala antal aktiebolag, har 20,2 procent av alla dispensansökningar kommit. Stockholms län är det län med flest sökandebolag, motsvarande 23,2 procent av alla ansökningar. Denna siffra ska dock ställas mot att Stockholm också varit det län med flest registrerade aktiebolag i Sverige, 33,8 procent. Detta innebär att Jönköpingsföretagen är i särklass bäst i klassen på att söka och beviljas dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden.  

Samtidigt visar studien att i de tre län som procentuellt har störst antal företagsledare över 65 år, har antingen inget aktiebolag ansökt om dispens eller så har endast en ansökan inkommit. Att företag från de län där flest generationsskiften torde vara stundande inte har ansökt om dispens i större utsträckning är anmärkningsvärt. Enligt vår tolkning tyder denna snedfördelningen på att kunskapen om dispensmöjligheten och vad som krävs för en framgångsrik ansökan inte är jämt fördelad över landet. Kunskapen verkar istället vara koncentrerad till ett antal rådgivare som återkommande agerar ombud och det verkar onekligen som om många av dessa rådgivare finns i just Jönköpings län. Kanske är det ett tecken på att Jönköpingsföretagen är lite bättre på generationsskiften än övriga Sverige.

Vertikals. Foto Anna Hållams
Hanna Almlöf, lektor i affärsrätt  

[1]  Företagarna, Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?,2017, s. 7 och 35.

[2]  Företagarna, Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?, 2017, s. 5 och 35. 

[3]  Studien är genomförd av lektor Hanna Almlöf och juristen Hanna Kristiansson och publiceras i Svensk Juristtidning i april 2019, www.svjt.se.

[4] Bolagsverket.se, statistik om företag och föreningar, tillgängligt 2018-06-19.

[5] Procentsatsen är beräknad utifrån genomsnittet av antal aktiebolag per län respektive i hela landet år 2013–2017.

[6]. Företagarna, Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?,2017, s. 8.

Lämna en kommentar