Kunskapssamhället baserar sig på integration av lärande i olika kontexter. Det kan handla om individers, gruppers och organisationers lärande men även om regioner och städer som miljö för lärande. Ett sätt att stimulera lärandet är att föra samman olika grupper och se hur dessa kan lära av varandra.

Vad är lärande mellan generationer?

Med lärande mellan generationer menas lärande som finns eller uppstår mellan två generationer och baserar sig på ett ömsesidigt utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. (Fritt översatt från ThinkQuest, ORACLE Education Foundation, 2007)

Den svenska välfärden ger strukturella förutsättningar för alla individers lika möjligheter genom samhällsstöd i olika former under hela livet. Fokus på institutionerna har dock flyttat fokus från kopplingen mellan generationerna. Därför vill vi lyfta fram lärande mellan generationer och de fördelar man kan vinna på att arbeta utifrån detta synsätt — vi ser det som en möjlighet att komplettera och berika det system som vi redan har.

De fördelar som vi vill betona att man kan uppnå genom lärande mellan generationer är:

  • uppmuntran till arbete i åldersdiversifierade grupper
  • erfarenhets- och kunskapsutbyte, både tyst och uttalad kunskap
  • minskad segregering och ökad förståelse mellan generationer
  • utvecklande av en attityd som stöder ett kontinuerligt lärande
  • ökad inkludering på arbetsplatsen.

Dessa möten kan inspirera den framtida utvecklingen kring hur vi kan jobba med lärande mellan generationer för att ta tillvara och utveckla kompetens i samhället såväl som i organisationer.