Ärendehantering

Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Följande ärenden hanteras av Nämnden för utbildning och forskarutbildning:

  • Förslag om inrättande eller avveckling av huvudområde, examensbenämningar och preciserade examensfordringar grund- och avancerad nivå inom ramen för högskolans examensrättigheter.
  • Förslag om inrättande eller avveckling av ämne i utbildning på forskarnivå och inrättande eller revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ramen för högskolans examensrättigheter.
  • Anhållan om disputation.
  • Anmälan av kommande licentiatseminarier.

Ärenden gällande inrättande av huvudområde och ämne samt examina och examensbenämningar anmäles till nämndens via dess funktions-mail innan diarieföring. Övriga ärenden skickas till JUs registrator för diarieföring. För att hinna behandla ett ärende behöver det vara nämnden till handa senast tio dagar före mötesdatum (mötestider finns på intranätet) om inget annat anges. De ärenden vilka önskas beredas av handläggaren ska vara handläggaren till handa senast 4 veckor innan beslutande nämndemöte. I de fall ärendet behöver föredras för nämnden skall även framgå vem/vilka som ska bli kallade till det aktuella mötet.

Beslut om att ansöka hos regeringen om ny eller utökad examensrättighet fattas av rektor efter förslag från fackhögskola.

Beslut om att erbjuda utbildning och forskarutbildning (program och kurser) inom ramen för högskolans examensrätter fattas av fackhögskola.

Sidan uppdaterad