Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad beräkningsströmningsdynamik och värmeöverföring (Applied Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna i beräkningsströmningsdynamik (CFD) och värmeöverföring, och metoder för att lösa ett brett spektrum av mångvetenskapliga tekniska problem i samband med produktutvecklingen genom tillämpning av CFD simuleringsverktyg. Vätske- och gasflöde och fysikaliska egenskaper hos material samt processoptimering av tillverkning studeras med hjälp av CFD.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt av Navier-Stokes ekvationer och numeriska lösningsmetoder (CFD), värmeöverföring och termiskt motståndsnätverk.
- Endimensionell värmeledningsmodellering (finita volymformuleringar).
- CFD modellvalidering och virtuell prototypmetodik.
- Ventilationsutformning av rum, komfortindex i byggnader.
- Grundläggande utformning av värmeväxlare.
- Metoder, material och mekaniska komponenter för värmehantering i elektroniska apparater.
- Modellering av metallgjutningsprocesser: enkla endimensionella FVM modeller, och mer komplexa tredimensionella modeller, inklusive formfyllnad och stelning med fasöverföring från smälta till fast form, latent värmeutveckling och variation i fysikaliska egenskaper.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända inklusive Linjär algebra (civ.ing), 7,5 hp, Flervariabelanalys 7,5 hp samt Termodynamik och energiteknik 7,5 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TTBR22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-03-08 14:47:43