Gladiatorutställningen – en sammanfattande analys

2019-05-08

Jag har i sju olika delar försökt att belysa möjligheter och utmaningar kring satsningen på gladiatorutställningen som arrangerats av Destination Jönköping under sommaren 2018. Det är dags att sammanfatta och samtidigt belysa faktorer som framöver kan hjälpa till att skapa goda beslutsunderlag för liknande satsningar. Om möjligt kan rubrikerna nedan bilda ett ramverk för framtida diskussioner.

Besöksunderlagets kalkyl

De museer som tidigare hade visat gladiatorutställningen har ett betydligt större befolkningsunderlag än Jönköping, vilket säkerställer det ekonomiska åtagandet. En mer realistisk bedömning hade varit maximalt 20 procent besökare av regionens befolkning, vilket gäller för nordiska förhållanden som i Århus och Espo. Destination Jönköpings beräknade besöksantal på 85 000, utgör drygt 60 procent av Jönköpings kommuns innevånare.

En realistisk besökssiffra att beräkna en ekonomisk marginal utifrån hade varit 16-20 %, det vill säga mellan 20 000 till 25 000 besökare under de fyra och en halv månaderna som utställningen visades. Det är den procentuella del av befolkningen som de tidigare arrangörerna till gladiatorutställningen uppvisat. Ingen tidigare utställare har ens varit i närheten av 61 procents besökare av kommunen/regionens befolkningsunderlag.

Platsens betydelse

Gladiatorutställningen i Jönköping klarade inte att stå ekonomiskt på egna ben. Den visades på en träningsarena för hockey. I kontrast till Jönköping har utställningen alltid tidigare visats i anslutning till ett etablerat museum med ett världsrykte i form av tidigare utställningar, parallella sidoutställningar, status och utmärkelser som i exempelvis Brisbane, Ottawa och Århus. Det har också funnits naturliga kopplingar i miljön som till utställningarna i Nijmegen och Tongeren där romerska imperiet återfinns naturligt i arkitektur och arkeologi. För att inte nämna Nimes i Frankrike där hela stadens själ andas romarriket och där en av de största gladiatorarenorna används än idag till olika spel. Jönköping som utställningsplats för en Gladiatorutställning uppfyller därmed inte något av dessa avgörande kriterier.

Kulturutbudet

På de tidigare platserna där utställningen har visats finns för en familj ett betydligt rikare kultur- och nöjesutbud än vad Jönköping med omnejd kan erbjuda. Gladiatorutställningen i Jönköping hade i sig själv inte den attraktionskraft som besökare kräver idag.

Identifikation, replika och narration

Om Gladiatorutställningen jämförs med Titanicutställningen är den främsta anledningen till misslyckandet identifikationen med Sverige, föremålen/kopior i stället för original och avsaknaden av den narrativa berättelsen.

Identifikationen

Den tredje största passagerargruppen på fartyget Titanic var svenskar. Det innebär att en sådan utställning får en naturlig koppling till Sverige. I gladiatorutställningen finns inte något alls som personmässigt knyter an till Sverige.

Replika

Känslan av att studera originalföremål är av yttersta vikt. Runt 200 artefakter är originalföremål på Titanicutställningen, men inte några föremål på gladiatorutställningen är original. Det är försvarbart med tanke på säkerhetsrisken, men för besökarna blir det en avsevärd avdramatisering av upplevelsevärdet. Inte minst mot bakgrund av att många svenskar har besökt Colosseum och andra platser i det forna romerska imperiet med sina originalföremål.

Narrationen

Den kanske viktigaste förklaringen till misslyckandet med gladiatorutställningen är den narrativa delen. Utställningen innehåll delvis berättelsen om kampen mellan Verus och Priscus, men denna berättelse är dock en ytterst tunn och svårgripbar berättelse där besökaren inte får nämnvärt mycket detaljer, mer än att båda utkämpade en tvekamp där utgången blev att båda återfick friheten av kejsare Titus år 80 e.kr. Vi vet inte ens med säkerhet vilken typ av gladiator Verus var. På ett etablerat museum kan besökarna acceptera en inte alltför narrativ utställning, där man av hävd mer accepterar enbart föremål, men då är dessa originalföremål. På gladiatorutställningen i Jönköping fick man enbart se replika. I Titanicutställningen möter besökarna utöver en mytisk händelse om fartyget Titanic, även en stor mängd människoöden med dess berättelser kopplade till originalföremål som var och ett har sin egen berättelse. Själva berättelsen är också kärnan i historieämnet. Gladiatorutställningen hade en intressant strukturberättelse om ett imperiums uppbyggnad ingående detaljer hur gladiatorspelen i Romarriket byggdes upp, men i utställningen saknades det liv, mänskliga berättelser och livsöden. En tallrik, en hjälm eller någon annan artefakt, och då i original, hade gett ett helt annat upplevelsevärde för besökaren. Lägger man därtill en mänsklig berättelse till föremålet skapas en extra narrativ dimension ytterligare. Detta saknades i gladiatorutställningen i Jönköping.

Colosseums hjältar – hjältar för vem?

Utställningens syfte kopplat till vår samtid. Utställningen var pedagogisk och av hög klass, men det övergripande temat för gladiatorutställningen som i namnet Colosseums hjältar gav upphov till funderingar hos betraktaren. Hjältar för vem? Hur förhåller det sig för oss som lever 2000 år senare? För besökaren blev gladiatorernas roll i romarriket inte tydlig i utställningen. Gladiatorerna symboliserade de yttersta och förnämsta egenskaperna i romarriket man då kunde äga, det vill säga dödsförakt, ära och heder. Det var dessa heroiska egenskaper och den överlägsna organisationen som romarna hade gjort till sitt varumärke genom arkitektur och därmed konstruktioner, den överlägsna organisatoriska armén och därtill överlägsna administrationen. Allt sammanföll och synliggjordes för publiken på de drygt 200 gladiatorarenorna i det romerska imperiet i dessa grymma och blodiga spel. Men detta förklarar varför romarriket var ett imperium. De var bättre än sina motståndare. Detta hade behövts tydliggöras genom audioguiden på utställningen. Nu blev det en utställning av detaljer, som inte blev insatta i sitt sammanhang.

Gladiatorer lika med Idrottskvinnor och idrottsmän?

I texter och på storbildsskärmar gjordes övergripande jämförelser mellan dagens idrottsvärld och romarrikets gladiatorer. En komparation som inte är helt oproblematisk. Detta att jämställa forna tiders gladiatorer med moderna idrottsmän och kvinnor gjordes konsekvent genom utställningen. Gladiatorerna åt visserligen exemplariskt och tränade enormt hårt, likställt med dagens atleter, men jämförelsen kunde dock uppfattas som en något anakronistisk konstruktion. Visserligen kan försäljning av mat, dryck, lotterier och souvenirer på Colosseum ses som en del av ett idrottsevenemang och visst kan gladiatorerna ses som idrottskvinnor och idrottsmän men det är vanskligt att dra raka paralleller på gladiatorernas prestationer till nutidens idrottsvärld.

Platsen och reklamen

Destination Jönköping valde att satsa på marknadsföring via sociala medier samt göra reklam utmed infarter mot Jönköping, Huskvarna och Nässjö. Det förekom inlägg på Facebook i form av bilder och filminslag. Destination Jönköping använde även sin egen hemsida. Däremot lyste den mer traditionella reklamen via lokalpressen med sin frånvaro. Hur mycket detta påverkade inställningen till utställningen av eventuella besökare är svårt att uppskatta, men vid en jämförelse av reportage från Århus, kan man se en mer traditionell marknadsföring där reportagen präglas av en mycket positiv anda och ton.

Entrén var i stort sett anonym och det dröjde allt för länge innan Destination Jönköping fick möjlighet att annonsera på de utmärkta reklamplatser som Elitserielaget i ishockey HV71 har på fastigheten utmed Huskvarnavägen.

Destination Jönköpings huvuduppgift enligt texten på hemsidan var att ”Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser.” En noggrannare kartläggning av besöksfrekvens och ekonomisk kalkyl hade förhindrat det misslyckande som utställningen i Jönköping blev. Destination Jönköpings kamp mellan debet vs. kredit fick dessvärre inte samma lyckliga utgång som kampen på Colosseum år 80 e.kr. mellan Verus vs. Priscus.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.