Varför har vi en Internationell kvinnodag den 8 mars och behövs den idag?

2024-03-05

Mycket av det vi idag tar för givet såsom demokrati, jämlikhet och rättvisa tror vi många gånger är av äldre datum. Faktum är, att för en person som är runt 70 år eller äldre så är dennes föräldrar den första generation som var födda när lika rösträtt gällde för såväl kvinnor som män.

Illustration: AlonzoDesign

Många länder idag, är långt ifrån demokratier och behandlar inte kvinnors jämställdhet med män eller kvinnors rättigheter. Jämställdhet och rättigheter handlar samtidigt om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och förbud mot mäns våld mot kvinnor och flickor. Detta gäller oavsett land, hudfärg och klasstillhörighet. Här finner vi svaret på varför det behövs en internationell kvinnodag den 8 mars.

Historien om kvinnodagen

Kvinnors kamp för fred, jämställdhet och rättigheter har mer eller mindre varit en del av mänsklighetens historia. Ibland med komedins inslag som vapen som i den grekiska pjäsen av Lysistrate skriven av Aristofanes 411 f.kr. Där kvinnorna i Aten och Sparta sexstrejkar för att tvinga männen att förhandla om fred för att få slut på det peloponnesiska kriget som varat i tjugo år.

Ibland var kvinnorna förtruppen i stora samhällsförändringar som i oktober 1789. 6000 kvinnor gick från Paris till Versailles för att protestera mot de höga priserna på bröd. Kvinnornas framgång var total där nationalgardet ställde sig på kvinnornas sida och de fick kungen Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette som levde i ett överflöd av lyx att flytta in till Paris.

Så om vissa framgångar har uppnåtts för kvinnors rättigheter i historien är det först på 1900–talet som jämställdhetskampen får sitt stora genombrott.

År 1908 demonstrerade 15 000 kvinnor i New York för kortare arbetsdag, högre löner och rätten att få rösta.

Den 19 mars 1909 firades dagen för första gången i Danmark, Tyskland, Schweiz och Sverige och sammanlagt deltog över en miljon människor. Kravlistan var rösträtt, rätt till offentliga ämbeten, rätt till arbeten, rätt till facklig utbildning och att få slut på diskrimineringen på arbetsplatserna.

Bara några dagar efter den 19 mars skedde en fruktansvärd olycka i New York där 146 kvinnor omkom. Det föranledde att stora förändringar i den amerikanska arbetsmiljölagstiftningen om brandsäkerhet vidtogs. Samtidigt som ett stort engagemang för fackföreningar ökade.

Clara Zetkin ca. 1920

År 1910 hölls andra internationalen i Köpenhamn där 17 länder deltog och där man tog initiativ till att stödja kampen för kvinnlig rösträtt. Initiativet till att skapa en internationell kvinnodag togs av den tyska kvinnorättskämpen Clara Zetkin. Syftet med dagen var att hedra kvinnorörelsen och stödja kampen för kvinnlig rösträtt.

Under första världskrigets första år engagerade sig kvinnor mot kriget och för fred i Europa. År 1917 vara kriget inne på sitt tredje år och i Ryssland som befann sig i ett kaotiskt tillstånd protesterade kvinnor för bröd och fred. Sista söndagen i februari 1917 hölls stora demonstrationer. Tsaren avsattes och den provisoriska regeringen gav kvinnor rösträtt. I Ryssland gällde vid denna tid den julianska kalendern, vilket innebar att den 28 februari blev den 8 mars i den gregorianska kalendern. Då den gregorianska kalendern användes i alla andra länder skapades datumet den 8 mars. Efter första världskriget demokratiserades ett stort antal länder, vilket innebar att kvinnor alltmer erhöll rösträtt.

En mänsklig rättighet

Den 24 oktober 1945 bildades FN och samma år undertecknades FN-stadgan i San Fransisco, vilket blev det första internationella avtalet som fastslog jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed en mänsklig rättighet.

Kvinnodagen får en officiell prägel

År 1977 antog FN kvinnodagen och förde upp den på sin lista över högtidsdagar. Detta medförde att dagen fick en officiell prägel och INTE enbart en partipolitisk sådan. Datumet fastställdes vid denna tid till den 8 mars för alla länder i världen. Två år senare togs nästa steg när kvinnokonventionen, förkortat CEDAW i FN fick igenom ett förbud mot alla slag av diskriminering av kvinnor. Konventionen trädde i kraft i september 1981.

Varför behöver vi påminnas om jämställdhet, rättvisa, fred och utveckling på kvinnodagen?

Det enkla och raka svaret är att inget land har uppnått full jämställdhet mellan könen varken ekonomiskt, politiskt eller socialt. Även om många länder i exempelvis Norden har kommit långt. Enligt en rapport från FN-organet UNDP har de globala framsteg som gjorts under de senare åren avstannat.

Det könsbaserade våldet i form av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld kan drabba alla kvinnor. Detta våld är den vanligaste och mest utbredda kränkningen av mänskliga rättigheter som förekommer i världen.

Över hela världen blir flickor diskriminerade, ibland redan från födseln. Det finns beräkningar som visar att miljoner flickor genomgår könsstympning. Siffror pekar upp emot att en femtedel av flickor i världen tvingas in i barnäktenskap, flickor som i stället skulle gå i skolan. Närmare 47 000 kvinnor dör varje år som följd av livsfarliga aborter. Listan kan göras lång. Amnesty Internationell skriver att varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter som exempelvis

  • Rätten till hälsa
  • Personlig säkerhet
  • Lika skydd inför lagen
  • Rätten till jämlikhet inom familjen
  • I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen

Fördomar ett stort hinder

Enligt en rapport från UNDP har det inte skett någon förbättring i fördomar mot kvinnor det senaste decenniet. Globala framsteg för att uppnå jämställdhet har avstannat. I rapporten visar genusnormer på att nästan nio av tio personer har djupt rotade fördomar mot kvinnor globalt. Hälften anser att män är bättre lämpade som ledare än kvinnor. 40 procent har uppfattningen att män är bättre som chefer. Till och med en fjärdedel anser att en man har rätt att slå sin fru. Fördomar av detta slag skadar inte bara kvinnor utan även samhället i stort. Denna typ av fördomar är ett stort hinder för att kunna uppnå jämställdhet.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör behandla varandra i en anda av gemenskap

Ovanstående ord som är hämtade från den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Jämställdhet handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma möjligheter i samhället och makt över sina egna liv. Låt oss därmed tillsammans på den Internationella kvinnodagen arbeta för att ökad jämställdhet för kvinnor och flickor och att det arbetet pågår 365 dagar om året.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.