Vilket fokus får barns rättigheter när politiken är i gungning?

2021-06-30
Ensamt barn sitter på en fotboll på stranden

Foto: Unsplash.com

Sommarlovet är här och det betyder sovmorgon, att hänga med kompisar och att vara med sin familj för många barn och ungdomar. Att finnas i en tillvaro som präglas av trygghet, positiva värderingar och avkoppling. Tid att bara vara. För andra barn innebär sommaren det motsatta: ensamhet, oro till följd av våld i nära relationer, eller avsaknad av meningsfulla aktiviteter eller trygga vuxna som skapar ett positivt klimat för barn och ungdomar. Synliggörandet av barns rättigheter är minst lika viktigt i semestertider när barn inte vistas i samma utsträckning inom förskola, skola eller andra verksamheter.

Vaccineringen är i full gång och restriktionerna lättar gradvis. En smula hopp kan skönjas i begynnande semestertider. Arbetet med barns rättigheter och implementeringen av barnrätten i verksamheter är dock ett ständigt pågående arbete. Vi har i dag en politisk situation i Sverige som fokuseras på bildandet av en ny regering. Vilka konsekvenser får detta när det gäller att rikta uppmärksamheten kring frågor som rör barn och unga?

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft i Sverige strax innan pandemins intågande. Sverige och världen ställdes inför en global barnrättskris och pandemin har inskränkt barns naturliga vardagsrutiner i de åtgärder som vidtagits i ett försök att hindra smittspridningen. I den politiska situation vi har idag riskerar viktiga sakfrågor som rör implementering av barns rättigheter att hamna i skymundan.

Nu lättas en del av restriktionerna och det innebär en positiv förändring för många barn och ungdomar och vuxna. För andra är sommaren en av de kanske mest påfrestande perioderna på året. De vanliga distraktionerna i vardagen uteblir och många barn och ungdomar rapporterar att tillgången till hjälp, vård och stöd minskar när de behöver den som allra mest.

Den samhällskris som pandemin inneburit har haft stora konsekvenser för de barn som lever i utsatta hemsituationer med exempelvis föräldrar som har psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Samtalen till BRIS var förra året fler än något annat sommarlov och BRIS har sedan mars i år öppet dygnet runt så att barn kan ringa in även nattetid.

Bris har öppet varje dag, dygnet runt, i chatten, på mejl och telefon för alla upp till 18 år som behöver någon som lyssnar och stöttar i det som kan vara en svår situation.

  • För barn upp till 18 år som vill komma i kontakt med en kurator – ring 11 61 11, chatta eller mejla på bris.se. Du är anonym, det kostar inget och syns inte på telefonräkningen.
  • För vuxna med frågor om barn – ring 0771 50 50 50, vardagar kl. 9-12.

För att barn ska må väl krävs att föräldrar och vårdnadshavare mår väl. Här är det universella såväl som det selektiva föräldraskapsstödet viktigt. Sverige har en stärkt strategi för det nationella föräldraskapsstödet där skrivningarna om barns rättigheter stärkts.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har tagit fram en film där barn själva får beskriva hur en bra förälder ska vara.

Rädda Barnen har information med stöd och kunskap för dig som är förälder som kan ge vägledning i olika frågor, exempelvis hur mängden skärmtid ska hanteras, hur relationen mellan barn och föräldrar kan stärkas, konfliktlösning och hur du hanterar egen oro kring barnen.

Barnrättsfrågan finns och har funnits länge på agendan men nu behövs krafttag i HUR metoder och tillvägagångssätt kan synliggöras och användas för att fånga barns egna åsikter och tankar om hur livet i och efter pandemin ska kunna utformas.

En rad nationella och globala initiativ som handlar om att bygga hållbara lösningar finns, av dessa kan nämnas Hack for Earth som handlar om att stärka barn och ungas delaktighet i strävan att förverkliga FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här ges barn och unga möjlighet att ge förslag på lösningar kring framtidens utmaningar. Hack for Earth sker på Världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Risken är stor för att barnrättsfrågan kommer i skymundan i Sverige just nu. I den mindre skalan behöver vuxna som har barn i sin närhet finnas för barnen, kanske mer än någonsin. Principen om barnets bästa gäller naturligtvis även på sommarlovet och behöver inte handla om att ha råd att åka utomlands eller att åka till upplevelseparker. Fråga hur barnen har det och om de ger uttryck för att behöva hjälp eller kanske vill hänga med på en utflykt. En liten enkel handling som kan göra stor skillnad för det enskilda barnet.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.