Utmaningar och möjligheter för långsiktig produktionsutveckling

2023-07-02

I dagens konkurrensutsatta marknad behöver företag anpassa sin produktionsutveckling för att uppnå långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft. Detta innebär att vi måste ta steg bort från att bara optimera för dagens krav och istället inkludera osäkerheten i framtiden i våra beslut. Detta angreppssätt är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför idag.

Genom att använda produktionsplattformar kan företag dra nytta av industriella fördelar som främjar långsiktig produktionsutveckling. I denna forskning undersöks dessa fördelar genom två centrala forskningsfrågor: Vilka utmaningar och möjligheter finns för långsiktig produktionsutveckling? Och hur kan en plattformsansats stödja långsiktig produktionsutveckling?

Forskningen visar att de studerade företagen idag i stort sett fokuserar på det kortsiktiga perspektivet i sin produktionsutveckling. Detta kan leda till ineffektivitet och begränsad anpassningsförmåga i en snabbrörlig marknad. Flera utmaningar identifierades, såsom brist på långsiktig planering och förståelse för hur nya produkters krav påverkar produktionens förmåga att producera. Det finns även hinder för att implementera förändringar i produktionsprocessen, samt en tendens att fokusera på en produkt och en produktionsgeneration i taget, vilket skapar onödigt arbete och ombyggnation när nästa produktgeneration ska lanseras.

Genom att använda produktionsplattformar kan företag övervinna dessa utmaningar och uppnå långsiktig produktionsutveckling. En produktionsplattform fungerar som en gemensam grund för att beskriva produktionssystemet och dess tillgångar. Det möjliggör återanvändning av befintliga komponenter och processer, vilket sparar tid och resurser. Genom att skapa en modulär och flexibel produktionsstruktur kan företag snabbt anpassa sig till förändrade krav och introducera nya produkter på marknaden. Den modulära produktionstrukturen möjliggör också att man kan bryta loss från produktkraven och därigenom ökar förmågan att hantera förändringar i systemet.

En metod för kartläggning av produktionsförmågor (PCM) har utvecklats och visat sig vara en värdefull metod för att stödja långsiktig produktionsutveckling. Genom att analysera och dokumentera produktionsförmågorna kan företag identifiera styrkor och svagheter i sin produktion och fatta välgrundade beslut om framtida investeringar och förbättringar. PCM hjälper till att skapa en systematisk och helhetsorienterad syn på produktionssystemet och underlättar uppbyggnaden av förmågan att hantera framtida osäkerheter och dagens krav.

Genom att anta en plattformsansats och utnyttja produktionsplattformar kan företag uppnå flera industriella fördelar. Dessa inkluderar minskade produktionskostnader genom återanvändning av befintliga resurser och processer, kortare ledtider för att lansera nya produkter på marknaden, ökad flexibilitet att hantera marknadsförändringar och möjligheten att skapa skalbara produktionssystem.

Sammanfattningsvis erbjuder produktionsplattformar en strategi för långsiktig produktionsutveckling som kan bidra till ökad hållbarhet och konkurrenskraft för företag inom den industriella sektorn. Genom att utnyttja fördelarna med produktionsplattformar, inklusive återanvändning av resurser och processer, kan företag bättre positionera sig för framgång på lång sikt. Genom att skapa en modulär och flexibel produktionsstruktur kan de anpassa sig till förändrade krav och snabbt introducera nya produkter på marknaden. Dessutom ger PCM-metoden ett värdefullt verktyg för att analysera och förbättra produktionsförmågor.

Det är viktigt att notera att implementeringen av produktionsplattformar och långsiktig produktionsutveckling inte är en enkel process. Det kräver engagemang från företagsledningen, förändringsberedskap och kontinuerlig uppdatering av kunskap och teknik. Emellertid kan de potentiella fördelarna vara betydande, och företag som lyckas integrera dessa strategier kommer att kunna skapa en stark grund för hållbarhet och konkurrenskraft i framtiden.

Mer om detta kan ni läsa om i licentiatavhandlingen ”Supporting Long-Term Production Development – Towards Production Platforms” som baseras på forskning som genomförts inom ramen för det KK-finansierade projektet IDEAL. Avhandlingen finns att läsa via länken: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-59992

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.