Framtidens ingenjörer måste tänka cirkulärt!

2023-11-15

Övergången till det cirkulära samhället har börjat. För tekniska högskolor och deras ingenjörsutbildningar innebär det stora förändringar.

Foto: Matt Seymor/Unsplash

Våra miljö- och naturresurser är under hård press. Påverkan på planeten måste minska. Inom produkt- och produktionsutveckling pågår en förändring. Hittills har cirkularitet mest varit något som man försöker lägga på i efterhand på redan befintliga produkter. På det sättet kommer man inte särskilt långt. I stället måste man börja planera för cirkularitet redan från början vid framtagning av nya produkter. Det innebär nya sätt att tänka för ingenjörer eftersom man måste planera hela produktens livscykel som exempelvis hur leverantörskedjan ska se ut och vad som ska hända med produkterna när de inte kan användas mer. Problemet med det är att man inte vet särskilt mycket om produkten när den fortfarande är i planeringsstadiet.

För att kunna uppskatta hur stor miljöbelastningen väntas bli måste en lång rad beslut tas. Hur ska produkten se ut och hur ska den tillverkas och återvinnas? Vem ska leverera material och köpta komponenter? Hur ska produkten distribueras? Olika förslag behöver utvärderas för att se vilket som är bäst ur miljösynpunkt och samtidigt uppfyller alla andra krav som ställs på produkten. Ofta finns det information från tidigare produkter som man kan återanvända. Den behöver vara lättillgänglig eftersom att ta fram en ny produkt ofta är en dynamisk process där man följer flera spår och tittar på flera alternativ samtidigt. Det får inte ta för lång tid att söka fram informationen som kan vara både allmän och företagsspecifik. Om man kopplar samma olika datorsystem går det snabbt att få tillgång till information. Informationen formateras sedan så att den blir användbar i utvecklingen av nya produkter.

JTH-forskning

Vid JTH pågår forskning inom forskningsmiljön IN:SURE och projektet IDEAL (Se https://ju.se/center/spark/projekt/pagaende-projekt/ideal-produkt--och-produktionsplattformar.html). I projektet ingår fyra tillverkande företag och ett It-företag. I ett delprojekt kallat I1 som handlar om digitalisering har It-systemen på några av företagen undersökts för att se hur de är sammankopplade och fungerar. Resultatet är att en del behöver förändras för att förbereda dem för det cirkulära samhället. Detta är något som företagen själva insett och JTH hjälper till med att utvärdera och föreslå hur deras It-system kan bli bättre på att hantera den information som behövs för att man ska kunna få med cirkularitet från början när man tar fram nya produkter. På ett av företagen i IDEAL håller man just nu på att sjösätta ett nytt It-system som är mycket mer integrerat än det tidigare. Det kommer att ge ingenjörerna möjlighet att snabbare få fram information så att utvecklingen av produkter för det cirkulära samhället påskyndas.

Kopplingar mellan olika It-system

Forskningsprojektet IDEAL har bland annat lett att JTH börjat lära ut ett cirkulärt tänkande i produktutveckling till studenter. Det syns bland annat genom att studenter får jobba med livcykelanalys redan i kurser där de lär sig produktframtagning. De får då uppskatta hur stor produktens miljöpåverkan kommer att bli om den görs på ett visst sätt. Då måste kanske studenterna ändra på utformningen av produkten för att få ner miljöbelastningen samtidigt som de tar hänsyn till alla andra krav på den. Det fungerar ungefär på samma sätt som när man räknar på vad produkten väntas kosta med skillnaden att i stället för pengar är valutan miljöpåverkan som ska bli så låg som möjligt samtidigt som alla andra krav på produkten uppfylls.

Författare

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.