Är äldre entreprenörer verkligen så annorlunda?

2024-04-24

Flera studier har visat att det blir allt vanligare att äldre personer startar egna företag – till och med efter uppnådd pensionsålder. En viktig fråga är om det finns skillnader i motiven för att starta företag mellan äldre och yngre entreprenörer.

Foto: DGL Images

Forskare har påpekat att det förmodligen finns systematiska skillnader mellan äldre och yngre entreprenörer när det gäller dessa motiv. Till exempel kan det skilja i ambition och mål mellan grupperna då äldre entreprenörer inte kan antas driva sina företag lika länge som en yngre entreprenör. Det kan också finnas en högre risk för att äldre entreprenörer har sämre hälsa, vilket kan påverka deras beslut att starta ett eget företag och vilken typ av företag de väljer. Det kan även vara så att äldre människor startar egna företag för att kunna fortsätta arbeta i högre ålder på grund av problem med åldersdiskriminering.

Skickat ut enkäter

Inom ramen för ett projekt om äldre entreprenörer har vi skickat ut enkäter till egenföretagare för att bland annat fråga om deras motiv för att starta sina verksamheter. Enkäten skickades under våren 2020 till ett slumpmässigt urval på 1 500 entreprenörer i åldrarna 40–49 år, samt 3 000 entreprenörer i åldrarna 50–79 år. De individer som ingick i urvalet startade alla företag under 2016 och var huvudsaklig ägare till de företagen. För att endast fånga nya entreprenörer ingick det i urvalet endast individer som inte har startat andra företag tidigare. Svarsfrekvensen var cirka 30 procent. Mer information om enkäten finns tillgänglig här.

Vi analyserade svaren och jämförde olika åldersgrupper för att se om olika motiv var mer relevanta i olika åldrar. Varje motiv bedömdes enligt en skala där 1) betyder inte alls viktigt, 2) betyder lite viktigt, 3) betyder ganska viktigt och 4) betyder mycket viktigt. Ju högre siffra, desto viktigare var det specifika motivet för de svarande att starta sina företag. Eftersom enkäten innehöll många olika alternativ presenteras resultaten i två olika diagram. De svar som visas i figurerna består av de 840 individer som drev sina företag aktivt när de svarade på enkäten. Svaren presenteras uppdelat på tre åldersgrupper: 40–54 år; 55–64 år; samt 65 år och äldre.

Figurerna visar generellt att motiven till att starta eget företag är lika i de olika åldersgrupperna. I alla åldersgrupper uppges ökad självständighet, ökad flexibilitet och det är roligt som de viktigaste motiven. Även att man har en bra affärsidé och möjligheten att utöka sin inkomst är ungefär lika viktiga för alla åldersgrupper.

Några faktorer skiljer sig

Några faktorer skiljer sig däremot åt mellan åldersgrupperna. I den första figuren har de svarande uppgett att missnöje med tidigare arbete/arbetsgivare i genomsnitt är lite viktigt (d.v.s. runt 2 på den lodräta axeln) i de två lägre åldersgrupperna, medan de som är 65 år och äldre uppger att det inte alls är viktigt. I och med att de flesta i åldersgruppen 65 och äldre sannolikt hade varit pensionärer om de inte hade drivit sina företag blir det av naturliga skäl inte lika relevant för dem att starta sitt företag p.g.a. missnöje med ett annat arbete.

I den andra figuren finns det en faktor som uppvisar motsatt mönster – uppnådd pensionsålder. Eftersom sannolikheten att gå i pension ökar i äldre åldersgrupper är det rimligt att den faktorn bedöms som inte alls viktig för personer i åldersgruppen 40–54 år, lite relevant för personer i åldersgruppen 55–64 år, och ganska viktig för personer som är 65 år och äldre.

Så svaret på frågan i rubriken blir alltså – nej, äldre entreprenörer är inte speciellt annorlunda när det gäller motiven till att starta sina företag jämfört med de som är i 40-årsåldern.

Inlägget är skrivet av Tina Wallin och Johannes Hagen

För frågor om undersökningen eller forskningsprojektet kontakta:

Jönköping International Business School

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.