Samskapande av hälsa och välfärd

2020-10-16

Det engelska begreppet ”co-production” är svårt att översätta men samskapa är en möjlighet. Samskapande handlar om att offentligt anställda och medborgare tillsammans skapa något, till exempel hälsa eller välfärd. Detta är något som vi kanske inte tänker på så ofta. Om jag är sjuk och vänder mig till hälso- och sjukvården för att bli frisk. Är hälsa något vi skapar tillsammans? Är samhällets välfärd och de tjänster som skapas där beroende av att medborgare och yrkesarbetande samskapar? Ja, det kan vi mycket väl påstå i två belysande exempel.


alt

Självdialys -samskapa bättre hälsa

När en persons njurar inte fungerar som de ska används dialysbehandling. Vanligtvis görs detta på en dialysmottagning på ett sjukhus där personalen hjälper till med dialysbehandlingen. En dag frågande en patient om han kunde få lära sig att göra dialysbehandlingen själv och sjuksköterskan utbildade honom på liknande sätt som hon skulle utbildat en kollega. När andra patienter såg detta så ville de också lära sig. Detta resulterade till att sjukhuset omorganiserade och skapade en mottagning för att möjliggöra att flera patienter skulle kunna komma och göra sin självdialys på tider som passade dem själva bäst, och där sjuksköterskor stöttade det är det behövdes. Genom att tillsammans samskapa en dialysbehandling som passar bättre för patienterna, kunde sjuksköterskorna få ett ökat partnerskap med patienterna och främja livskvalitet.

Föräldrakooperativ – samskapa välfärd och goda förskolor

Ett helt annat område är förskolan där många av våra små barn spenderar sina dagar. Ramarna för hur förskolan ska vara, hur mycket personal och utegårdarnas storlekar sätts av politiker och tjänstemän. Förskolepedagoger tar hand om barnen för att stimulera till lärande och utveckling medan föräldrarna arbetar. Förskolepedagogerna samarbetar med föräldrar genom utvecklingssamtal, föräldramöten och kanske genom återkommande arrangemang som luciafirande eller sommaravslutningar.

Det finns också föräldrakooperativ och här är samverkan mer utvecklad med föräldrarna. Den dagliga pedagogiska verksamheten sköter personalen på samma sätt som vid ”vanlig” förskoleverksamhet, men föräldrarna har här mer ansvar och arbetsuppgifter. Kommunen sätter ett antal ramar medan föräldraledda styrelser fattar ekonomiska och strategiska beslut. Föräldrar bidrar även med städning och andra uppgifter så att resurserna kan användas till fler förskolepedagoger med mindre grupper av barn. Ur ett samskapande perspektiv innebär det att ett föräldakooperativ har en högre grad av samskapande, föräldrarna bidrar till att skapa en bättre kvalitet för sina barns välfärd.

Mer och ny kunskap om samskapande behövs

På samma sätt som i exemplen så bidrar många medborgare med både tid och ansträngning till välfärdstjänster såsom föräldrar i relation till förskoleverksamhet och fritidsverksamhet i sportföreningar såväl som anhöriga i äldreomsorgen.  

Det finns idag en förhoppning om att samskapande lösningar är en av flera vägar framåt för att lösa samhällets utmaningar. I forskningsprogrammet Samskapa utforskar, förbättrar och mäter vi samskapande. Vi utgår ifrån att studera det utifrån 4 aspekter, vi kallar dem 4M: Mätning, Mekanismer, Medledarskap och Modeller.

Mätning. Samskapande har blivit ett normativt begrepp, något som ”alla” tycker är bra, men hur bra är det egentligen? Det vi faktiskt inte. Och vad behöver vi mäta och följa upp för att ta reda på om samskapande är bra eller dåligt? Vi behöver mäta vad samskapande når för resultat men även mäta samskapandet som en process så vi kan veta hur och i vilken omfattning samskapande har skett.

Mekanismer är ett system av samverkande delar som tillsammans åstadkommer den drivande kraften. Här vill vi förstå vilka delar som måste vara på plats för att samskapande ska komma till stånd, och hur och vad som måste ske för att det ska vara kraftfullt. Speciellt som samskapande ställer krav på delaktighet, delad makt och ömsesidighet, vilket kan vara svårt att få till i praktiken.

Medledarskap handlar om och hur chefer och ledare inom en organisation skapar förutsättningar och bjuda in till samskapande processer, hur dessa processer leds i praktiken. Samskapande kräver ett ledarskap, eftersom samskapande kännetecknas av partnerskap och delat ansvar och delad makt. 

Modeller. Vi kommer både inventera vilka slags modeller som finns och utifrån våra resultat utveckla nya modeller för olika sammanhang och stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande.

Som fenomen är inte samskapande nytt, däremot behöver vi lära oss mer om när samskapande används för att förbättra hälsa och välfärd.

alt

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap

Samskapa

Samskapa är kanalen för forskning om samskapande av hälsa och välfärd.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.