Kampen om världens äldsta stadsprivilegiebrev – är sista ordet sagt?

Jönköping ur Suecia antiqua et hodierna

2021-04-01

Traditioner är viktiga för vår identitet mer än vi tänker på och ingen tradition är sämre eller bättre än någon annan. Traditioner och sedvänjor tar tid att skapa, men är lätt att avskaffa. Efter detta pandemiår är det säkert många som längtar efter regelbundna sammankomster kopplade till sociala traditioner. Ett exempel på en sådan tradition för Jönköpingsborna är torghandeln, som trots pandemin inte har pausats. Den har en obruten linje sedan Magnus ”Ladulås” Birgerssons tid och stadens privilegiebrev från 1284, vilket gör att tanken svindlar – 737 år! Det är minst sagt en lång tradition med identitet.

En tradition och identitet utöver torghandeln är att årligen på Jönköpings födelsedag den 18 maj visa upp kung Magnus Birgerssons originalprivilegiebrev samt Gustav II Adolfs privilegiebrev från 1620 för allmänheten. Det är en tradition och vedertagen sedvänja som genom domstolsbeslutet i Stockholms tingsrätt 2021 därmed har nått sitt slut.

Privilegiebrevet från 1284 är ett av fem privilegiebrev som aldrig flyttats från Jönköping sedan kung Magnus Birgersson skänkte det till Jönköpings invånare. Ett privilegiebrev som har räddats undan tre stadsbränder samt ett otal fiendearméer som i tid och otid härjat Jönköping och dess omgivningar. Detta var under medeltiden och i början av tidig modern tid Sveriges mest krigshärjade område. Tack vare stadens omsorgsfulla bevarande av brevet är det Sveriges äldsta och med största sannolikhet idag världens äldsta och bäst bevarade privilegiebrev. Ett unikt världsarv och en artefakt som ska beskådas av och för allmänheten och inte hamna i ett arkiv enbart för att läsas av initierade personer.

Självklart kan kopior visas upp för allmänheten, men att beskåda kopior lär knappast bilda några långa köer. Detta är en insikt som Jönköpingsborna bör ha i färskt minne efter Gladiatorutställningen 2018. Det är i detta som vi har förklaringen, argumenten och kärnan i all tradition och identitet som är kopplade till föremål – det ska finnas original av en artefakt som är kopplad till den historiska platsen att visa upp. Den intresserade tar sig till en plats för att se ett original och inte en kopia. Precis som det är med John Bauers tavlor i original som lockar tusentals besökare till Jönköpings länsmuseum varje år. Det är inte helt missvisande att jämföra långa traditioner och sedvänjor likt torghandeln i Jönköping med högvakten i Stockholm, en obruten daglig tradition sedan Gustav Vasa red in i Stockholm den 24 juni 1523. Varje stad och plats har sina unika kulturhistoriska traditioner och sedvänjor.

Motiveringen är att dessa alltid varit statliga handlingar

Tingsrätten i Stockholm har nu genom sin dom 2021 givit staten, det vill säga Riksarkivet rätten till privilegiebrevet och fyra övriga urkunder, däribland Grännas privilegiebrev. Motiveringen är att dessa alltid varit statliga handlingar. Tingsrätten utgår i sin dom från det regelverk som tillkommit under det som kallas modern tid. Med modern tid avses en lag från 1902 där landsarkiven fick till uppgift att inom varje distrikt ta emot arkivhandlingar från bland annat kommunala arkiv samt stads- och kyrkoarkiv. Med stadsarkiv avsågs även rådhusrätternas arkiv. I denna leveransplikt ingick alla handlingar från 1801 eller äldre. Således berör det samtliga fem dokument, även om att man 1902 inte kände till två av breven som berörde Gränna. Tingsrätten hävdar i sin dom att 1914 gavs dispens från utlämning av breven och att Jönköpings stad aldrig har ägt privligiebrev. Staden fick enbart uppskov från staten att överlämna breven, vilket sedan inte har gjorts. Tingsrätten menar att dispensen visar att både svenska staten och Jönköping vid denna tidpunkt var medvetna om att alla handlingar som hörde till rådhusrättens arkiv omfattades av leveransplikten. Tingsrätten hävdar därmed att breven varken vid tiden före 1902 års kungörelse eller därefter kan anses vara av kommunal natur.

Tingsrätten går därmed helt på att proveniensprincipen är allenarådande för svensk arkivbildning sedan år 1902. I korthet innebär denna princip att handlingar från samma verksamhet ska hållas samman så att de kan studeras som en helhet. Det innebär att staten och Riksarkivet har rätt till allt. Att sedan breven tillhört Jönköpings stad och aldrig har tillhört staten och dessutom alltid funnits i Jönköping i nästan 737 år, påverkar enligt tingsrätten inte bedömningen av frågan om bättre rätt till breven. Genom detta resonemang kringgår man inte bara faktumet med brevens ålder samt syftet och tolkningen av dess innehåll utan även Jönköpings kommuns krav, eftersom kommunen vare sig då eller senare på avtalsrättslig grund med fog kan hävda att lån som gäller för evinnerlig tid eller i vart fall inte kan sägas upp utan iakttagande av skälig uppsägningstid, vilket är vad tingsrätten skriver i sin dom.

Foto: Jönköpings läns museum, Conchi Gonzalez

Har aldrig uppfattats som ett lån

De så kallade kvittona på låneskrivningen från den 27 juni 1980 gällande privilegiebreven och där Jönköpings kommun förbinder sig att på anfordran omedelbart återställa breven har enligt vittnesuppgifter av den då juridiskt undertecknade personen 1980, aldrig uppfattats som ett lån. Inte heller har de två senare kvittona från den 2 november 1992 respektive den 5 juni 1996 rörande de andra privilegiebreven uppfattats som ett lån. På detta sätt hävdar tingsrätten därmed att privilegiebreven egentligen redan från år 1902 med uppskov för återlämnandet från 1914, alltid har tillhört staten och aldrig Jönköpings stad.

Staten och därmed Riksarkivet säger genom tingsrättsdomen att de vill säkerställa förvaringen samt tillhandahålla tillgängligheten. Förvaringen under 737 år måste få högsta betyg när det gäller säkerställande och tillgängligheten att beskåda dokumentet årligen den 18 maj lär knappast kunna göras bättre. Att man argumenterar för att begära tillbaka och flytta artefakter och handlingar som transporterats bort från sitt ursprungliga geografiska läge är numera vanligt och har lett till våldsamma debatter, ibland med all rätt när det skett mot exempelvis ursprungsbefolkningar. Att göra tvärtom med en dessutom världsunik artefakt (eller kanske rent av ett världsnaturarv, objekt?) måste vara ytterst sällsynt och ovanligt.

Jönköping som stad finns kvar efter 737 år, även om man av naturliga skäl flyttade lite på staden efter branden 1620. Det var ändå ingen ny stad. Privilegiebrevet är heller inte något dokument som kan begäras fram för att läsas som en vanlig arkivhandling. Det kommer enbart att förvaras utan allmänhetens rätt att läsa det. Det går också att fundera på hur ingående staten, läs Riksarkivet, studerat detta dokument och förstått dess särskilda betydelse för Jönköping. Det är noterbart när Tingsrätten skriver i domen att kung Magnus Birgersson författade brevet i Bjälbo. Det skulle därmed lika gärna kunna tillhöra Bjälbo som Jönköping. I själva verket är det skrivet i Alsnö på Adelsö i Mälaren. Domen för också med sig ett antal frågetecken ur ett lokalt och kulturellt arvsperspektiv. Privilegiebreven kan knappast betraktas som delar av en större enhet då varje brev är helt unikt. Vi talar inte om kyrkböcker där en viss årtalsserie saknas och inte heller om flera hyllmeter av brev.

Det handlar om ETT eller möjligen totalt FEM världsunika urkunder/artefakter. Privilegiebrevets innebörd är - och det framgår tydligt - en gåva till staden och inte en gåva till staten. I så fall är det snarare en gåva till Jönköping från staten genom statens representant i egenskap av kung Magnus Birgersson. Det kan också sägas att det är en gåva till Jönköpings län eftersom privilegiebrevets syfte var att grunda staden som ett underhållslän till Jönköpings hus, den så kallade Borgen, och därmed grundandet av ett av Sveriges äldsta borglän.

Domen kan innebära att handlingar från 1801 och äldre, och kulturella unika kulturskatter som knyts till den aktuella platsen, aldrig längre kan ägas och förvaras i respektive stad utan alla dessa skulle omfattas av den så kallade leveransplikten från 1902. En kulturhistorisk dränering över hela vårt land som kan påskynda ett allt mer centraliserat land där ett flertal områden allt mer kämpar och värnar om sin kulturella identitet. Där kulturhistoriska värden har stor betydelse för orters tradition och identitet, inte minst ur ett turistnäringsperspektiv.

Mot bakgrund av domen ska det bli intressant att se hur leveransplikten kommer att genomdrivas för övriga handlingar som är från 1801 och äldre i Sverige. Det innebär att åtskilliga handlingar får lämna sin ursprungliga geografiska hemvist. För att ta ett exempel så kan man fundera över hur reaktionen blir hos det av tradition upproriska dalafolket när statens företrädare kommer för att hämta Faluns originalprivilegiebrev från 1641 samt originalprivilegiebrev för Falu koppargruva utfärdat av kung Magnus Birgersson 1347. Är det samma landsändar, det vill säga dala– och dackefolket som enbart kommer att protestera mot detta liksom förr när Gustav Vasa for fram. Om dackefolket vill fortsätta striden kommer det nu att ske på centralmaktens mark i Svea hovrätt den 6 april 2021.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.