Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter

Den 19 maj anordnade Resurscentrum för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping ett seminarium på temat "Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter".

Under seminariet presenterade Stefan Hrastinski, docent i medieteknik vid KTH, en studie som gjorts tillsammans med Nam Aghaee vid Uppsala universitet om studenters syn på sociala medier i högre utbildning och hur de använder sig av sociala medier för att stödja sina studier. I studien hade 20 studenter från olika ämnesområden intervjuats.

Resultatet av studien visade bland annat att bara en minoritet av de tillfrågade "ofta använder sociala medier för att stödja sina studier". Knappt hälften av de tillfrågade hade svarat att de "sällan använder sociala medier för att stödja sina studier". Det vanligaste sociala mediet visade sig vara någon form av instant messaging, som exempelvis Skype eller MSN. Näst vanligast visade sig e-post vara, där man främst valde att dela dokument och kommunicera med lärare. Intressant är att ytterst få nämnde Facebook som ett forum för lärande och studier. I studien definierades inte begreppet sociala medier i förväg, utan studenterna fick svara fritt utifrån sin egen definition.

Några av de slutsatser som kunde dras av studien var att sociala medier snarare används för koordinering av utbildningsrelaterade uppgifter än för kollaborativt lärande. Många studenter menade att det personliga mötet är överlägset för kreativitet och lärande, medan sociala medier huvudsakligen används för att dela upp uppgifter studenterna emellan, samt för att ställa korta praktiska frågor till andra studenter.
I slutet av seminariet släpptes boken "Mer om nätbaserad utbildning fördjupning och exempel". För mer information om boken, läs här.

2011-05-24