Det livsvida lärandet

Varje dag befinner vi oss i ett antal olika kontexter som utgör lärtillfällen. Genom att synliggöra och värdesätta det lärande som sker utanför en formell skolmiljö kan det livsvida lärandet främjas.

Vi använder ofta det livslånga lärandet för att betona att lärandet sker under hela livet. Det livsvida lärandet är ett närliggande begrepp som förtydligar att inom det livslånga lärandet så har vi under olika åldrar tillgång till olika lärkontexter. Lärande pågår i formell utbildning men även i vår vardag. Det kan handla om att lära i en utbildning, på en arbetsplats eller genom att man ingår i en familj, en intresseorganisation eller deltar på en semesterresa. Samspelet mellan den ålder i vilken man befinner sig och de lärkontexter man ingår i utgör arenan för det totala livslånga lärandet.

I bilden ges ett exempel på hur detta samspel kan se ut. Syftet med denna bild är att synliggöra och illustrera den helhet som uppstår då olika kontexter, erfarenheter och intressen integreras. Under en dag kan en elev befinna sig i tre olika lärkontexter: skolan, ett skolprojekt som genomförs i en annan miljö och aktiviteter i det civila samhället. Erfarenheterna blir då av olika karaktär, allt från formell träning till egna experiment och deltagande i social interaktion. Intresset och målet med de olika lärkontexterna kan markant skilja sig åt.

Skolverket tog tidigt fram rapporten "Det livslånga och livsvida lärandet" (2000) för att visa hur lärandet sträcker sig utanför det formella utbildningssystemet och traditionella ansvarsområden. I rapporten diskuteras ett ramverk för det livslånga lärandet och en översikt över det livslånga lärandets komponenter, innehåll och utmaningar.


En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2014-04-10