Maria Hammarsten

Vertikals logo

Fil.lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik, universitetsadjunkt i pedagogik

Maria Hammarsten, fil.lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik, universitetsadjunkt i pedagogik, på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

 

Hammarstens licentiatuppsats; Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv - Speglat under samtalspromenader handlar om barns utvecklande av ekologisk litteracitet, förebyggande av växtblindhet och en skogsträdgårds upplevelseerbjudanden. Studien visar på utomhuspedagogikens potential, i en utomhusmiljö där folkhögskolepedagoger och grundskolelärare samarbetar. Licentiatuppsatsen adresserar också det kompensatoriska uppdraget i mötet med barn som i vardagen inte har direkt närhet till naturmiljöer. Maria ingår i forskningsmiljön Sustainable Societies (SUS) och är verksam inom temat Sustainability Education Research (SER).