student

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Jönköping University välkomnar studenter med funktionsvariationer.

Studenter med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att bedriva högskolestudier som andra studenter. Därför finns möjlighet till så kallat särskilt pedagogiskt stöd. För att få ta del av stödåtgärder ska du kunna styrka din funktionsnedsättning genom intyg.

Vad menas med funktionsnedsättning?

Diskrimineringslagen (2008:567) definierar funktionsnedsättning i 1 kap. 5 § som: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Det är alltså något som en person har, inte något som en person är.

Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsfrmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Exempel på funktionsnedsättningar som berättigar till pedagogiskt stöd

  • dyslexi
  • dyskalkyli
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
  • psykisk funktionsnedsättning
  • rörelsehinder
  • synskada
  • hörselskada/dövhet
  • andra sjukdomstillstånd som påverkar studiesituationen

Är du osäker om din nedsättning berättigar till stöd, vänligen kontakta samordnaren.